Announcement

Other Links

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2566


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. คุณหญิงลักษณาจันทร
เลาหพันธุ์ รองประธานบริหารอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านศิลปะ พระพุทธศาสนา และโครงการเกษตรตัวอย่างในพระดำริฯ โดยทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในโครงการเกษตรส่วนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ตลอดจนพระราชทานผลผลิตจากโครงการเกษตรฯ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่ผ่านมา นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute