Announcement

Other Links

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


คณะผู้ประเมิน
โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาชีววัตถุ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ของแผนงานวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาชีววัตถุและยาสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาชีววัตถุ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อประกอบการประเมินโครงการวิจัยของสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ และดร.เฉลิมชัย
อาจประดิษฐ์ นักวิจัยชำนาญการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาชีววัตถุและยาสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ และพาคณะเยี่ยมชม ชมห้องปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ชั้น 6 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ศูนย์วิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ มีเป้าหมายการวิจัยและประยุกต์ใช้งานวิจัยสู่การพัฒนายาชีววัตถุ เสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัยยาของชาติ จึงเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจ และได้รับการชื่นชมจากผู้ประเมินในครั้งนี้

ภาพการเยี่ยมชม
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute