Announcement

Other Links

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิศานาถ เจริญลาภ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยเชี่ยวชาญสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.นิศานาถ เจริญลาภ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ เป็น นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565

Highslide JS
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute