Announcement

Other Links

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมยา”สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (Zoom Cloud Meetings) เรื่อง “การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมยา” ในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยคุณหมอบุญโชค ไทยทัตกุล แพทย์แผนโบราณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้การบรรยาย

โครงการบรรยายดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และทราบถึงวิธีการยื่นขอรับใบอนุญาต และลักษณะงาน ประเภทงาน และคุณสมบัติ รวมถึงคุณประโยชน์ของการประกอบวิชาชีพโดยได้รับใบอนุญาต อันเป็นการเพิ่มบทบาท ที่สำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่นักเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมในระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอีกด้วย

จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 (รับจำนวน 200 ท่าน) โดยสแกนผ่าน QR Code เพื่อลงทะเบียนจากเอกสารประชาสัมพันธ์ท้ายนี้

กำหนดการบรรยาย
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.05 – 12.00 น.
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
09.00 – 09.05 น. พิธีเปิดการเสวนา/อบรมโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันท์ (กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานอนุกรรมการ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ฯ)
09.05 – 12.00 น. บรรยาย/อภิปราย เรื่อง “การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมยา”
โดยหมอบุญโชค ไทยทัตกุล (แพทย์แผนโบราณ) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ด
1. เห็ดคืออาหารและยาธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดในโลก
2. ดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนไทย
3. อาหารเป็นยาสำหรับผู้ป่วย
4. ถามตอบปัญหาสุขภาพ
12.00 น. ปิดการบรรยาย

Highslide JS© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute