Announcement

Other Links

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม “Site Visit” หน่วยงาน ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยของสานักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์
ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ (O-Brain) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะ ในการประชุม “Site Visit” หน่วยงาน เพื่อหารือและศึกษาทิศทางการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 2 สิงหาคม 2565
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute