Announcement

Other Links

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.29 น. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กิจกรรมในวันคล้ายวันประสูติฯ ในปีนี้ ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารวิจัยเคมี พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ มาอย่างยาวนาน

โอกาสนี้ พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วางพวงมาลัย ถวายสักการะพระรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ประดิษฐานหน้าห้องประกอบพิธีด้วย

วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการนำความก้าวหน้าและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปบูรณาการในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นคุณูปการต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรงงานด้านการวิจัย วิชาการ งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุข อยู่ดีกินดี และร่วมพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute