Announcement

Other Links

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เผยแพร่ภาพผลการปฏิบัติงานโครงการพิเศษประจำปี 2564
จำนวน 11 โครงการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เช่น โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ในเขตพื้นที่ภาคใต้ และโครงการทับทิมสยาม ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และยังเป็นการจำกัดการบุกรุกทำลายป่าไม่ให้เพิ่มมากขึ้น และนำพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติให้ดำรงอยู่เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ อีกทั้งยังช่วยเหลือราษฎรในประเทศที่ประสบภัยต่างๆ ยิ่งนับวันทวีความรุนแรง และหลากหลายมากยิ่งขึ้น

การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น สำนักกิจกรรมพิเศษได้ดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ และเป็นต้นแบบของการส่งเสริมอาชีพ จัดตั้งเป็นโครงการต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยามและหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา และขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ดังนี้

1.โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร บ้านทับทิมสยาม 03

2.โครงการรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร หมู่บ้านทับทิมสยาม 04

3.โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05

4.โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านทับทิมสยาม 06

5.โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ณ พื้นที่โครงการชุมชนบ้านน้ำใส

7.โครงการชุมชนบ้านน้ำใส

8.โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36

9.โครงการเซรามิก หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2

10.โครงการพัฒนาและรวบรวมพันธุกรรมไม้หอมเพื่อการวิจัย

11.โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติตามพระดำรัสรับสั่ง
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute