Announcement

Other Links

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดโครงการอบรม
"การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(The Right Way to Draft Patent/Petty Patent)"
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและการจัดการความรู้ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง "การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (The Right Way to Draft Patent/Petty Patent)" ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยสถาบันได้เรียนเชิญ ดร.วัชรากรณ์ ปราณี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กลุ่มงานตรวจรับคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ให้การบรรยาย

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับความรู้แนวคิดด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพื่อปรับปรุงงาน ทำให้มีความเข้าใจกระบวนการร่างขอถือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจที่จะนำไปพัฒนาในการคิดค้นเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการสร้างงานทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาผู้สนใจเข้ารับการอบรม โดยสแกนผ่าน QR Code เพื่อตอบรับเข้าร่วมอบรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

โปสเตอร์โครงการ

วิทยากรอบรม:
ดร.วัชรากรณ์ ปราณี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ
กลุ่มงานตรวจรับคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

รูปแบบการอบรม:
เข้าร่วมอบรมห้องประชุม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

กลุ่มเป้าหมาย:

  1. คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  2. คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  3. นักศึกษาสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กำหนดการ
วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

08.00 - 09.00 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วม ณ ห้องอบรม/แบบเข้าร่วมออนไลน์ Zoom
09.00 - 09.30 น. - พิธีเปิด โครงการอบรมการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง
ประธานพิธีเปิด โดยท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
- แนะนำวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง
โดย ดร.วัชรากรณ์ ปราณี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กลุ่มงานตรวจรับคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
09.30 - 10.30 น. การบรรยาย เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.45 น. การบรรยาย เรื่อง การเตรียมและการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
11.45 -12.00 น. ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การบรรยาย เรื่อง การร่างข้อถือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
14.30 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.30 น. กิจกรรมภาคปฏิบัติ เรื่อง ยกร่างข้อถือสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
15.30 - 16.00 น. กิจกรรมภาคปฏิบัติ เรื่อง ยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
16.00 - 16.30 น. ถาม - ตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์
16.30 - 17.00 น. สรุปกิจกรรม/มอบประกาศนียบัตร ถ่ายภาพร่วมกัน และพิธีปิดการฝึกอบรม
ประธานพิธีปิด โดยท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
โทรศัพท์ 0-2554-1900 ต่อ 2441

งานบริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
3 กุมภาพันธ์ 2565© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute