Announcement

Other Links

พิธีเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. และสมุดบันทึก ประจำปี พุทธศักราช 2565 แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วยดีเสมอมา โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ และนายรณนรินทร์ สวัสดิ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และสมุดบันทีกพระราชทานไปมอบแก่ คณะผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม พ.ศ. 2565 ยังความปลื้มปิติและสำนึก ในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

การไฟฟ้านครหลวง


นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้รับมอบ

การประปานครหลวง


นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นผู้รับมอบ

กระทรวงวัฒนธรรม


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เป็นผู้รับมอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับมอบ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)


น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ

กรมบัญชีกลาง


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ เป็นผู้รับมอบ

กรุงเทพมหานคร


นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบแทน
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรมสรรพากร


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะ เป็นผู้รับมอบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

สำนักงานเขตหลักสี่


นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และคณะ เป็นผู้รับมอบ

สำนักงานประปา สาขาประชาชื่น

น.ส.พณิชา เวชโอสถศักดา ผู้จัดการการประปา สาขาประชาชื่น เป็นผู้รับมอบ

กรมชลประทาน

นายปวิตร สุขวัจน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เป็นผู้รับมอบ

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผู้กำกับการ และข้าราชการตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

ฝ่ายบริหารกลาง สำนักบริหาร
1 กุมภาพันธ์ 2565© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute