Announcement

Other Links


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดงาน
“แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2022 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา”

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กำหนดจัด “งานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2022” และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุนยังมีโอกาสได้ฝึกงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย สำหรับงาน CGI Open House จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมลุ้นรางวัล gift voucher Starbucks ด้วย

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองในช่วงเช้า และรอฟังประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2554-1900 ต่อ 2144, 2712 หรือ www.cgi.ac.th

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

08:00 - 09:00 ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวร้ส Covid-19 ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
พร้อมลงทะเบียน รับเอกสาร และรับกล่องอาหารว่าง
09:00 - 09:10 พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
09:10 - 09:50 ถาม - ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร
- ผู้แทนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม
- ผู้แทนสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
- ผู้แทนสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
09:20 - 09:30 ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
09:30 - 12:00 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เป็นการดำเนินงานด้านการสอบคัดเลือก โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ณ ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

poster


19 พฤศจิกายน 2564


© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute