Announcement

Other Links

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีสักการะศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารวิจัยเคมี พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุลรองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมกับกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ อันเป็นการเสร็จสิ้นพิธี

นอกจากนั้น ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ผู้แทนจากบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ดารารัถยา จำกัด ในการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์แฮนด์เจล สบู่เหลวล้างมือ และโฟมล้างมือ จำนวนทั้งหมด 2,248 ขวด เพื่อนำไปใช้ตามพระอัธยาศัยต่อไป

นับเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ทรงงานด้วยพระปรีชาสามารถและ
พระวิริยอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง ในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน และได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ ทรงทุกข์ใจและทรงห่วงใยราษฎรอย่างมาก จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องช่วยหายใจ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทย และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา


ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute