Announcement

Other Links

คำชี้แจงข้อเท็จจริง
กรณีนำเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนในการอ้างชื่อ "สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์"
นำเข้ายารักษาและวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ตามที่ มีข่าวเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และสำนักข่าวออนไลน์อย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และสับสนแก่สาธารณชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยมีเนื้อหาปรากฏตามข่าวว่า ... “ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพิ่มอำนาจนำเข้า และจำหน่ายวัคซีนโควิดได้เองทุกยี่ห้อ โดยไม่ต้องผ่านรัฐบาล”

อนึ่ง สำหรับข้อเท็จจริงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เป็นการเผยแพร่ประกาศของ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ

โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นั้น ถือเป็นอีกนิติบุคคลหนึ่ง มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีพันธกิจการดำเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข จัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร เพื่อการพัฒนาสุขภาพและชีวิตของประชาชน และมิได้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ หรือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แต่อย่างใด

สำหรับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถือเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมูลนิธิจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช 2530 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งดำเนินงานเฉพาะทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

อย่างไรก็ดีถือว่า ทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวนี้ เป็นหน่วยงานภายใต้พระดำริใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีการแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่การรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติงานดั่งพระปณิธาน คือ การดูแลทุกข์สุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ การสาธารณสุข อย่างเท่าเทียม

จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อมิก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างต่อไป และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าถึงการบริการฉีดวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นั้น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอเรียนทุกท่านให้ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในทุกช่องทางการสื่อสารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
29 พฤษภาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute