Announcement

Other Links

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานข้าวสาร
ในโครงการซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์
แก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เชิญข้าวสารพระราชทานจากโครงการซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ โครงการในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รวม 2,000 กิโลกรัม โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานสำหรับนำไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในความปลอดภัย และทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชน จากการที่ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงพระราชทานความช่วยเหลือเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย


ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
8 พฤษภาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute