Announcement

Other Links

การประชุมพิจารณาการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและชุมชนใกล้เคียงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนในชุมชมใกล้เคียง จากการเดินสัญจรข้ามไปมาบนทางรถไฟสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 6 เนื่องจากมีการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น จึงได้เสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาการสัญจรทางเท้าด้วยการเชื่อมต่อสะพานลอยคนข้ามถนนวิภาวดีข้ามถนนกำแพงเพชร 6 และทางรถไฟสายเหนือ และมาลงบริเวณหน้าปากซอยเปรมสุขสันต์ ซึ่งอยู่ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงแรมมิราเคิล

โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
รองประธานกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมหารือ
และพิจารณาการก่อสร้างสะพานลอย
ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
โดยมี พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่

  • สำนักงานเขตหลักสี่
  • แขวงทางหลวงกรุงเทพ
  • สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
  • สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  • บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
  • บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
  • บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

จากการประชุมดังกล่าว ในเบื้องต้นสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร พร้อมจะเป็นผู้ออกแบบสะพานลอยให้ แต่เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และแขวงทางหลวงกรุงเทพ ซึ่งไม่ใช่เป็นของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ทำให้ติดปัญหาการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ดังนั้น จึงยังไม่ได้ข้อสรุปในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการในการของบประมาณก่อสร้าง โดยสถาบันฯ จะต้องพิจารณาดำเนินการจัดหางบประมาณต่อไป

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ และ พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เดินสำรวจพื้นที่อีกครั้งภายหลังการประชุมพิจารณาการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามดังกล่าว


30 มีนาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute