Announcement

Other Links

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เสด็จไปในงานพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี 2564เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 18.00 น.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในงานพิธีบวงสรวงและ
รำสดุดีท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ บริเวณลาน
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการตำรวจภูธร
ภาค 3 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนอีกเป็นจำนวน
มาก เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ทรงวางพานบายศรีถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
แล้วพระราชทานผ้าสไบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออัญเชิญ
ขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมพระราชทานผ้าสไบแก่นายอำเภอทั้ง
32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปเปลี่ยนให้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ประจำอำเภอ โดยอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าประตูชุมพล
ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นและนำอัฐิของท้าวสุรนารี
มาบรรจุไว้ ณ ฐานรองรับ แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2477 เพื่อเป็น
การรำลึกวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละจนได้รับชัยชนะ อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครราชสีมาด้วย โดยมีการจัดงานสมโภชน์
เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงท้าวสุรนารี โดย
สตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา จากหลายภาคส่วน ที่พร้อมใจกันแต่งชุดไทย
บรมพิมานสีน้ำเงิน คาดสไบทอง โดยใช้กระบวนท่ารำในรูปแบบนาฏศิลป์
ไทยมาตรฐาน พร้อมทั้งนำทำนองเพลงและเนื้อร้องมาผสมกับดนตรีมโหรี
โคราช อันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปะพื้นบ้าน

อนึ่ง องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีตำหนักทิพย์พิมาน
เป็นที่ประทับ และทรงมีหอศิลป์พิมานทิพย์ เป็นที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพ
ทางศิลปะของพระองค์ และมีโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานเพื่อช่วยเหลือสัตว์
ป่วยต่าง ๆ ณ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนั้น ยังทรงจัดทีมสัตวแพทย์เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล สัตว์ทิพย์พิมานมาช่วยดูแลสัตว์ป่วยไร้ที่พึ่ง ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสัตว์ป่วยไร้ที่พึ่ง และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา อย่างหาที่สุดไม่ได้

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จึงทรงผูกพันกับชาวโคราชเป็นอย่างยิ่ง ดั่งเคยมีพระดำรัสเมื่อครั้งเสด็จ
ไปทรงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อปีพุทธศักราช 2559 ความว่า

“เราเป็นคนโคราชโดยสมบูรณ์แล้ว
และก็จะเป็นตลอดไป”


ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
25 มีนาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute