Announcement

Other Links

งานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2021 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุนยังมีโอกาสได้ฝึกงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย
โดยขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2021
ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยเวทีอภิปราย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติที่เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย
ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.cgi.ac.th/openhouse2021/
ชมการถ่ายทอดสดบนหน้า Page Facebook CGI: https://www.facebook.com/cgi.graduate.institute/

poster

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง
(พร้อมชมวีดีโอแนะนำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และแนะนำสาขา)
09.00 - 09.10 พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดี
09:10 - 09:50 Panel Discussion (พิธีกร ดร.รจนา สุขชวลิต)
- ผู้แทนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
- ผู้แทนสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
- ผู้แทนสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
09:40 - 10:00 ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
10:00 - 12:00 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (LAB) ณ อาคารวิจัยเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ชั้น 8 และ 10
12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
13.00 - 13.15 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ณ ชั้น 7 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
13.15 เป็นต้นไป สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษา ณ ชั้น 7 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


26 พฤศจิกายน 2563


© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute