Announcement

Other Links

น้ำพระทัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
แก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดศรีสะเกษ      จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องในจังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนของราษฎร ตลอดจนพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย และเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ

      ทันทีที่ทรงทราบข่าว ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 600 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรผู้ประสบอุทกภัยชาวศรีสะเกษเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้


ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
1 สิงหาคม 2557


© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute