Announcement

Other Links

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานถุงยังชีพ
แก่ราษฎรผู้ประสบวิกฤติการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
จังหวัดศรีสะเกษ"รวมพลัง รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ"

      เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเชิญชวนบุคลากรจิตอาสาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ใส่ถุงยังชีพพระราชทาน ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 600 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ที่ได้รับภัยพิบัติ ในจังหวัดศรีสะเกษ

      ทั้งนี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557


ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
29 กรกฎาคม 2557


© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute