Announcement

Other Links

“ น้ำพระทัย ”
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางโสภา พานิช รองผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน ฝ่ายกิจกรรมในพระองค์และโภชนาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557

      โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ฯ ได้นำอาหารคาวหวาน ผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และเครื่องอุปโภคเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันพระราชทาน ไปมอบให้ผู้สูงอายุ สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้สูงอายุเป็นล้นพ้น อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้ดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขอีกด้วย

      ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2511 มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยผู้สูงอายุ จะได้รับบริการด้านต่างๆ อาทิ การรักษาพยาบาล บริการสังคมสงเคราะห์ บริการทางกายภาพบำบัด กิจกรรมทางศาสนา งานอาชีวบำบัด ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในความดูแล จำนวน 226 คน


ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
7 กรกฎาคม 2557


© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute