Announcement

Other Links

The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia        ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยเชิญวิทยากรจากโครงการ Asian Core Program จำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านอินทรีย์เคมี มานำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้พบนักวิจัยชั้นนำจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานวิจัย

       สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีที่ www.cgi.ac.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute