Announcement

Other Links

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส
ระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2560


      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2560

      ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงเข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมควบคุมโรคเขตพื้นที่ที่ถูกละเลย ขององค์การอนามัยโลก เรื่องการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากสุนัข

      องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ LX181 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13:05 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ LX180 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9:35 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute