Announcement

Other Links

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 4 - 20 เมษายน 2560


      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 - 20 เมษายน 2560

      ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทอดพระเนตรงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ และมหาวิทยาลัยดันดี เพื่อทรงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง

      องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 1.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 5.45 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 1 เมษายน 2560© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute