Announcement

Other Links

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2559


      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2559

      ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงร่วมการประชุมของคณะที่ปรึกษาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว ครั้งที่ 12 ณ กรุงโตเกียว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยโตเกียวและทอดพระเนตรงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยนาโกย่า และมหาวิทยาลัยเกียวโต

      องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG623 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.45 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute