Announcement

Other Links

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2559


      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2559

      ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงงานทางวิชาการและทรงร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาความร่วมมือทางการแพทย์ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คลอเลจ ลอนดอน มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

      องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 01.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 05.45 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559



© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute