Announcement

Other Links

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559


      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559

      ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทอดพระเนตรงานทางวิชาการ ณ คณะเภสัชศาสตร์ University College London และทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนากระบวนการค้นพบตัวยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในโอกาสนี้ จะทรงบรรยายสรุปกิจกรรมและงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วย

      องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 00.15 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 06.15 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute