Announcement

Other Links

องค์ประธานสถาบันฯ
เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2558


      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2558

      ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงงานทางวิชาการ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อทอดพระเนตรงาน รวมทั้งทรงร่วมประชุมและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินงานของศูนย์พันธุศาสตร์ และการวางแผนงานการวิจัยร่วมในโครงการศึกษามะเร็งของตับในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันมะเร็งของประเทศไทยกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และทรงร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์ในด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโครงการผลิตยา รวมถึงการติดตามงานในความร่วมมืองานวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล

      องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.35 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์แปซิกฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX705 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 10.05 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute