Announcement

Other Links

องค์ประธานสถาบันฯ
เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 7-25 กรกฎาคม 2557


      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-25 กรกฎาคม 2557

      ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเยือนสถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Institute of Environmental Health Sciences, NIEHS) เมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา เพื่อทอดพระเนตรงานวิจัยและวิชาการสำหรับเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือในอนาคต

      ในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเข้าร่วมการประชุมของ คณะที่ปรึกษาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว และทรงศึกษาดูงานด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว รวมทั้งด้านสัตวแพทย์ ณ ศูนย์รับรักษาสัตว์ป่วยแห่งประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ จะพระราชทานพระวโรกาสให้คนไทยเข้าเฝ้า ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับด้วย

      องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG642จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 23.50 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG677 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 21.55 น.


ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557


© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute