Announcement

Other Links

มูลนิธิจุฬาภรณ์ กับภารกิจเพื่อชาวประชา
ในงาน “ รวมใจเป็นหนึ่ง คืนความสุขให้ชาวหลักสี่ ”
      มูลนิธิจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ สวนสาธารณะเคหะทุ่งสองห้อง โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม “ รวมใจเป็นหนึ่ง คืนความสุขให้ชาวหลักสี่” จัดโดยสำนักงานเขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดบริการเชิงรุก เน้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่เข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวก

      มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานและเป้าหมายของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตลอดจนการออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการตรวจ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ คำแนะนำหลักโภชนาการที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมและมาใช้บริการขอรับคำปรึกษาอย่างคับคั่ง

      นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย ให้มีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(12 มิถุนายน 2557)

      มูลนิธิจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรม “ รวมใจเป็นหนึ่ง คืนความสุขให้ชาวหลักสี่” เมื่อวันที่ 12,18, 20 และวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณสวนสาธารณะการเคหะทุ่งสองห้อง บริเวณการเคหะบางบัว บริเวณการเคหะท่าทราย และสวนสาธารณะบึงสีกัน เมืองทองธานี ตามลำดับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ให้ได้เข้ารับบริการสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง

       โอกาสนี้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการเซรามิค ตลอดจนการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษา และคำแนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ โดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดกิจกรรมครั้งสำคัญครั้งนี้ คือ ความสามัคคี และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายๆ หน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ทำให้ภารกิจประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

      นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย ให้มีสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
24 มิถุนายน 2557


© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute