Announcement

Other Links

ปลอบขวัญ ส่งกำลังใจ สร้างแรงใจ ไทยร่วมกัน


image จากสถานการณ์ที่คนร้าย ใช้อาวุธปืน เอ็ม 79 ยิงใส่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 2 ลูก เมื่อเวลา 21.30 น. ของวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ทำให้ต้องมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นในพื้นที่ของทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 (ปตอ.พัน7)
กองทัพบก สนับสนุนกำลังพลมาช่วยรักษาการณ์ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

            ในการนี้ สำนักบริหารได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกำลังพลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติ

            อย่างไรก็ดี เมื่อข่าวแพร่ออกไป
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเครือข่ายบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้เข้าเยี่ยมผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

image

image นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน มอบอาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งได้รับน้ำใจจากบุคลากรจากสำนักงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ผนึกกำลังใจมอบอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กำลังพล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งนับเป็นการสะท้อนภาพความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรของสถาบันฯ ในยามวิกฤตเช่นนี้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557


© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute