Announcement

Other Links

ประกาศรับสมัคร
อาสาสมัครเข้าโครงการ
“อาสาสมัครเพื่อนไทย” ปี 2557 (ประเทศภูฏาน)


     สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครอาสาสมัครเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน ภายใต้โครงการ “อาสาสมัครเพื่อนไทย” (Friends From Thailand - FFT) ปี 2557 จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดใน ประกาศสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศภูฏาน ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย  
สามารถ download ใบสมัคร ได้ที่ ใบสมัครอาสาสมัคร  

ปฏิทินการดำเนินงาน ปี 2557

ลำดับที่ การดำเนินงาน ช่วงเวลา
1 การประสานงาน สพร. เพื่อดำเนินโครงการ ก.พ.57
2 รับสมัคร 4 – 30 เม.ย.57
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 พ.ค.57
4 สอบสัมภาษณ์/สอบภาษาอังกฤษ/ประกาศผลสอบ 12-23 พ.ค. 57
5 อบรมเตรียมความพร้อม มิ.ย.-ก.ค.57
6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 26-30 ก.ค.57
เริ่มปฏิบัติงาน 1 ก.ย.57

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557  © Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute