Announcement

Other Links

  Job Opportunities
  Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ในตำแหน่งวิศวกรระบบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน วิศวกรระบบ

1.คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการติดตั้งซ่อมหรือควบคุมบำรุงในโรงงานผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพที่ไม่ขาดอายุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.รายละเอียดการทำงาน

 • บริหารจัดการและประสานงานด้านวิศวกรรม อาคารสถานที่ของศูนย์วิจัยฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนและดำเนินการซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ควบคุมและปรับปรุงการดำเนินงานด้านวิศวกรรมของศูนย์วิจัยฯ ตลอดจนระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร หากว่างจากภาระงานประจำที่ดำเนินการอยู่

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43
  1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ
  download แบบสอบถาม

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

ส่งที่

  คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2611
       E-mail: [email protected]

รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐาน ทาง www.cri.or.th


ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute