Announcement

Other Links

  Job Opportunities
  Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำนักงานสำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
04 นางสาวรติรมย์ อ้วนอินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute