Announcement

Other Links

  Job Opportunities
  Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา ตามรายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
07 นางสาวกัญญาพิชญ์ ชำนาญคทาเดช

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute