Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ 1/2566

ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในสายงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ สำนักบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 แห่งระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2536 ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

* ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ขัดต่อระเบียบดังที่กล่าว

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                  จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ สำนักบริหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชา การเงิน การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ คณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูลจาก Internet การโต้ตอบ Email ได้ระดับดี
 4. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ทำงานกับระบบงบประมาณและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 5. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำรายงาน
 6. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผนจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงแล้วเสร็จตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
 9. มีวุฒิภาวะสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าได้
 10. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
 11. สามารถทำงานเป็นทีม ใส่ใจบริการในฐานะฝ่ายสนับสนุน และประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 1. งานจัดทำคำของบประมาณและงานบริหารงบประมาณ
  • รวบรวมข้อมูลการจัดทำข้อเสนอคำของบประมาณประจำปีจากหน่วยงานภายใน
  • จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  • เสนอวงเงินการจัดสรรงบประมาณภายใน นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  • จัดทำสมุดงบประมาณ เงินแผ่นดิน และเงินรายได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  • บันทึกข้อมูลคำของบประมาณลงระบบงบประมาณ และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานประชุม จัดทำและเตรียมเอกสารประกอบวาระประชุม
  • บันทึกการเบิกจ่าย (ควบคุมการใช้จ่าย)
 2. งานเร่งรัดติดตาม โอนเปลี่ยนแปลงและรายงานผล
  • งานติดตามผลการดำเนินงาน
  • งานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • งานติดตามผลการเบิกจ่าย
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลต่างของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.อัตราเงินเดือน

วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น      24,000.-บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น      21,000.-บาท

เกณฑ์การประเมินค่าประสบการณ์

 • ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครต้องมีลักษณะงานที่ตรงกับความต้องการของสถาบัน
 • กรณีสถาบันกำหนดให้ค่าประสบการณ์ ผู้บริหารของหน่วยงานที่บรรจุจ้างจะพิจารณายืนยันหลังผ่านการทดลองงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 • สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5.เอกสารและหลักฐาน
     เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้ 

 1. ใบสมัครและใบประวัติย่อ(ถ้ามี) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download >> ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบปริญญาหรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ชุด
 5. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 4 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในสังกัดของรัฐ 1 ฉบับ

     เอกสารในข้อ 2 ถึง 5 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • 6.1 สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
  อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 6.2 สมัครทางไปรษณีย์: ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า   "เอกสารสมัครงานสำนักบริหาร"

ส่งที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2553 8638, 0 2553 8555 

7.การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์

8.ขั้นตอนและกำหนดการคัดเลือก

ขั้นตอน วันที่
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางไปรษณีย์
  สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่วันประกาศ -
31 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2566
สอบสัมภาษณ์ แจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก แจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามรายละเอียด :  โทรศัพท์ 0-2553-8638, 02-553-8555

เอกสารประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2566© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute