Announcement

Other Links

  Job Opportunities
  Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ตำแหน่งวิศวกรระบบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 เรื่อง ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิศวกรระบบ จำนวน 1 อัตรา และสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นั้น

ขอประกาศว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก


ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute