Announcement

Other Links

  Job Opportunities
  Back to Job Opportunities

ประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างโครงการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หรือ เภสัชศาสตร์
 2. มีความรู้ทางด้านสถิติเบื้องต้น เช่น การใช้โปรแกรม excel หรือ SPSS
 3. สามารถเรียนรูู้และปฏิบัติงานในการเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น HPLC, LC-MS/MS เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญหรือยาในตัวอย่างชีวภาพได้ (หากมีทักษะในการวิเคราะห์ทางเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรู้และความเข้าใจ ในภาระงานที่ได้รับมอบหมายและตำแหน่งงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรราชการ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43
  1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ
  download แบบสอบถาม

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

3. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

ส่งที่

     คุณเบญริสา รวมใหม่
     สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
     54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
     เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
     

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

5. อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิ

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเบญริสา รวมใหม่ โทร. 0-2553-8555 ต่อ 8204
E-mail: [email protected]

7. หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2566 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th


ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute