Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5/2565

ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักอาคารสถานที่ โดยให้ทดลองปฏิบัติงานในสายงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 แห่งระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2536 ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

* ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ขัดต่อระเบียบดังที่กล่าว

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)                    จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายพัสดุอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน คือ MS Office, Internet, E-mail เป็นต้น
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.อัตราเงินเดือน

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 21,000.-บาท

เกณฑ์การประเมินค่าประสบการณ์

 • ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครต้องมีลักษณะงานที่ตรงกับความต้องการของสถาบัน
 • กรณีสถาบันกำหนดให้ค่าประสบการณ์ ผู้บริหารของหน่วยงานที่บรรจุจ้างจะพิจารณายืนยันหลังผ่านการทดลองงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 • สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5.เอกสารและหลักฐาน
     เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้ 

 1. ใบสมัครและใบประวัติย่อ(ถ้ามี) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download >> ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบปริญญาหรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ชุด
 5. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 4 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในสังกัดของรัฐ 1 ฉบับ

     เอกสารในข้อ 2 ถึง 5 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • 6.1 สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
  อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 6.2 สมัครทางไปรษณีย์: ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า   "เอกสารสมัครงานสำนักอาคารสถานที่"

ส่งที่

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2553 8042, 0 2553 8555 
โทรสาร 0 2553 8527

7.การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบ ดังนี้
2.1) สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ
2.2) สอบสัมภาษณ์

8.ขั้นตอนและกำหนดการคัดเลือก

ขั้นตอน วันที่
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางไปรษณีย์
  สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่วันประกาศ -
30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 9 ธันวาคม 2565
ทดสอบขั้นตอนที่ 2 (สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์) แจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก แจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามรายละเอียด :  โทรศัพท์ 0-2553-8042, 02-553-8555

เอกสารประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

 

 

 © Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute