Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 4/2565 สังกัดสำนักบริหาร

ตามประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานทดลองปฏิบัติงานในสายงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 4/2565 สังกัดสำนักบริหาร โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ผลการคัดเลือก รายนาม
ผู้ได้รับการเรียกบรรจุ นางสาวปรียาภรณ์ ธนบัตร
ผู้ผ่านคัดเลือกอันดับสำรอง อันดับ 1 นางสาวปรีวรุณ สังข์เจริญ
ผู้ผ่านคัดเลือกอันดับสำรอง อันดับ 2 นางสาวชุติภา สุขประมูล
ผู้ผ่านคัดเลือกอันดับสำรอง อันดับ 3 นางสาวปวริศา แก้วคำหอม
ผู้ผ่านคัดเลือกอันดับสำรอง อันดับ 4 นางสาวศิริมา รงค์กุล

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวทางโทรศัพท์ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทรฯ 02-5538523 และมารับเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการบรรจุจ้างที่ฝ่ายทรัพากรบุคคล สำนักบริหาร ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

3. สถาบันฯ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศ ทั้งนี้หากหน่วยงานอื่นภายในสถาบันฯ ประสงค์จะเรียกบรรจุจ้างจะพิจารณาจากผู้ผ่านคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีนี้ด้วย

เอกสารประกาศ

- ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4/2565 สำนักบริหาร

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute