Announcement

Other Links

  Job Opportunities
  Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสัตว์ทดลอง
ศูนย์สัตว์ทดลอง จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
2.2 สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ internet ได้
2.3 สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน เขียน ระดับพอใช้
2.4 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน

2. ความรับผิดชอบ

งานเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง

 • ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง เช่น ให้น้ำ ให้อาหาร เปลี่ยนกรง
 • ปฏิบัติการพื้นฐานกับสัตว์ทดลอง เช่น การจับควบคุม การแยกเพศ
 • ตรวจสอบและบันทึกสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงและภายในอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 • ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่วยเหลืองานวิจัยในสัตว์ทดลอง

 • จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • ช่วยในการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง เช่น จับควบคุม ชั่งน้ำหนัก
 • สังเกตอาการสัตว์ทดลอง จดบันทึก อย่างถูกต้องแม่นยำ

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43
  1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ
  download แบบสอบถาม

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆจะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

4. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

     คุณลลนา พนิตนันท์
     สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
     54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
     เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
     

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

5. อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณลลนา พนิตนันท์ โทร. 0-2553-8555 ต่อ 8209 E-mail: [email protected]
 • คุณเบญริสา รวมใหม่ โทร. 0-2553-8555 ต่อ 8204 E-mail: [email protected]

7. หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th


ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute