Announcement

Other Links

  Job Opportunities
  Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
08 นางสาวมณีอาชว์ อยู่สมศรี

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute