Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครที่ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์สำหรับ ตำแหน่งนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ โดยขอให้ผู้มีรายนามตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

  1. ผู้มีรายนามสอบสัมภาษณ์ ต้องมาลงทะเบียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 ห้องประชุม R415

รายชื่อผู้ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
01 นางสาวมุกดา เพ็งสุข
02 นางสาวปิยะธิดา จันทร์แปลง
03 นางสาวศรัณย์ เขียนสายออ
04 นางสาวศิริรัตน์ เกตุแย้ม
05 นางสาววาริษา ใกล้แก้ว
06 นางสาวภริดา เม่นเผิอก
07 นางสาวชลธิชา ปี่ทอง
08 นางกรกต ศุภนคร
09 นายปุรเชษฐ์ สุขคำพร

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute