Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3/2564

ด้วย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไอที สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

* ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ขัดต่อระเบียบดังที่กล่าว

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : เจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไอที จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้าน IT Support/Helpdesk ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, MAC OS, iOS และ Android
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องอุปกรณ์ไอที
 6. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และรักงานบริการ
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 1. แก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ไอที ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และ
  อุปกรณ์อื่นๆ
 2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที
 4. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 5. สนับสนุนงานบริการไอทีและอุปกรณ์ไอทีแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน
 6. ดำเนินการงานเอกสารในส่วนที่รับผิดชอบ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.อัตราเงินเดือน

วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือน
(บาท)
ปริญญาตรี 21,000.-

เกณฑ์การประเมินค่าประสบการณ์

 • ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครต้องมีลักษณะงานที่ตรงกับความต้องการของสถาบัน
 • กรณีสถาบันกำหนดให้ค่าประสบการณ์ ผู้บริหารของหน่วยงานที่บรรจุจ้างจะพิจารณายืนยัน หลังผ่านการทดลองงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 • สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5.เอกสารและหลักฐาน
     เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้ 

 1. ใบสมัครและใบประวัติย่อ(ถ้ามี) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ 1 รูป
  download >> ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบปริญญาหรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ชุด
 5. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 4 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในสังกัดของรัฐ 1 ฉบับ

     เอกสารในข้อ 2 ถึง 5 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • 6.1 สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 6.2 สมัครทางไปรษณีย์: ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า   "เอกสารสมัครงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ส่งที่

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2553 8532

7.การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบ ดังนี้
2.1) สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะงานในตำแหน่งที่สมัคร
2.2) สอบสัมภาษณ์

8.ขั้นตอนและกำหนดการคัดเลือก

ขั้นตอน วันที่
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางไปรษณีย์
  สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่วันประกาศ ถึง
31 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 7 กุมภาพันธ์ 2565
ทดสอบขั้นตอนที่ 2 แจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามรายละเอียด :  คุณวันทนา สุขขี โทรศัพท์ 0 2553 8532

เอกสารประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute