Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ขยายเวลาประกาศรับสมัคร
พนักงานธุรการ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติ

 • วุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้แก่ Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวินัย มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านสารบรรณ งานเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. รายละเอียดการทำงาน

 • รับส่งเอกสาร
 • คีย์ข้อมูลเอกสาร
 • พิมพ์เอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • งานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรราชการ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร โปรดแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ
  download แบบสอบถาม

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่าง ๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

4. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

      ส่งที่

 คุณเบญริสา รวมใหม่
 สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

5. อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณเบญริสา รวมใหม่ โทร. 02-553-8555 ต่อ 8204
  E-mail: [email protected]

7. หมดเขตรับสมัคร วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute