Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ รายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
04นายทศพร สุทธิประภา

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute