Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับการผลิตส่วนต้นน้ำจำนวน 2 ตำแหน่ง นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับการผลิตส่วนปลายน้ำ จำนวน 2 ตำแหน่ง และวิศวกรโรงงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

     บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 อัตรา จึงขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกดังรายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับการผลิตส่วนต้นน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
04นายกรวีย์ เด่นพัฒนพิพัฒน์
01นายพิพัฒน์ สุดยิ่ง

ตำแหน่ง นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับการผลิตส่วนปลายน้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
02นายอวิรุทธ์ สุรภาพวดี
03นายพัทธพล บรรเริงศรี

ตำแหน่ง วิศวกรโรงงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
08นายชานนท์ บุญนิสสัย

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute