Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ จำนวน 8 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครที่ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์สำหรับ ตำแหน่งนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ชีววัตถุ โดยขอให้ผู้มีรายนามตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

  1. ผู้มีรายนามสอบสัมภาษณ์ ต้องมาลงทะเบียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลา ที่กำหนด
  2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับการสอบภาคปฏิบัติต่อไป โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้ง

1. รายชื่อผู้ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 รอบเวลา 8.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีดังนี้

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
01 นางสาวอรชุมา คำคง
02 นางสาวอุริชาดา กันทะ
03 นางสาวพิไลวรรณ โชติกเจริญสุข
04 นางสาวกานต์ธีรา สกุณา
05 นางสาวกรรณิการ์ ศรีแก้วตุง
06 นางสาววรรณวิภา หวานสนิท
07 นางสาวอินธิรา สิงห์นารายณ์
08 นางสาวชฎาพร ทาถุการ
09 นางสาวปิยนุช วิบูลย์เจริญจิจา

2. รายชื่อผู้ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 รอบเวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีดังนี้

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
01 นางกชกร โพธิ์สุวรรณ
02 นางสาวพัตราภา ประดิษฐ์
03 นางสาวสรัญญา รักทอง
04 นางสาวกาญจนาพร บำรุงสุข
05 Miss.Ramida Meesaeng
06 นางสาวพรรณภัทร นารินรักษ์
07 นางสาวสราญรัตน์ ศรีชัยวงษ์
08 นางสาวเพลินพิศ สาไธสง
09 นางสาวพรศิริ บำรุงธรรม

3. รายชื่อผู้ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 รอบเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีดังนี้

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
01 นางสาวปณิตตรา รัตนกันทา
02 นางสาวกนกพรรณ ประสงค์
03 นางสาวกนกทิพย์ ปานทน
04 นางสาวปภาณิน ลดาอัมพร
05 นางสาวกนกอร ขาวผ่อง
06 นางสาวสุปวีณ์ ไพศาลศักดิ์
07 Miss.Amornrat Phoorung
08 นางสาวสุธาธิณี คนไว
09 นางสาวชนากานต์ ใจกล้า
10 นางสาวกนกวรรณ ทนทาน
11 Miss.Kanyarat Phiwthong

4. รายชื่อผู้ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 รอบเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีดังนี้

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
01 นางสาวรัตนพร ขำเพ็ง
02 นางสาวทัศนีย์ ศรีสุข
03 นางสาวดุสิดา บุญชุม
04 นางสาวธนิกา พัฒโนทัย
05 นางสาวจิราภา แก้วไวยุทธ
06 นางสาวนงนภัส ศุภพงศกร
07 นางสาวณัฐธิดา อุดมวรภัณฑ์
08 นางสาวณัฐธิดา ลาเลิศ
09 นางสาวธัญญภรณ์ เปล่งรัตน์
10 นางสาววรัชยา เวทยาวงศ์

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute