Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

ประกาศ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

     ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 14 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน
1. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 4 ตำแหน่ง
(สำหรับการผลิตส่วนต้นน้ำและปลายน้ำ)

1. คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยาประยุกต์ เคมีชีวภาพ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานทางอุตสาหกรรมผลิตยา หรืองานทางด้านยาชีววัตถุจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. รายละเอียดการทำงาน

 • ปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารภายใต้มาตรฐาน GMP และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่สถาบันจัดทำขึ้น
 • ปฏิบัติการผลิตสารชีววัตถุตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมปฏิบัติงานวิจัยกับฝ่ายวิจัยในระหว่างการศึกษาการขยายขนาดการผลิต
 • มีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือบริการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
 • งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร หากว่างจากภาระงานประจำที่ดำเนินการอยู่

2. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย 8 ตำแหน่ง
(สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ)

1. คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาเคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานทางอุตสาหกรรมผลิตยา หรืองานทางด้านยาชีววัตถุหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. รายละเอียดการทำงาน

 • รับผิดชอบทดสอบคุณภาพยาชีววัตถุทางด้านคุณลักษณะทางกายภาพ หรือด้านคุณลักษณะทางชีวภาพ หรือด้านการตรวจหาสิ่งปนเปื้อนและความบริสุทธิ์
 • ปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารภายใต้มาตรฐาน GMP และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่สถาบันจัดทำขึ้น
 • ร่วมปฏิบัติงานวิจัยกับฝ่ายวิจัยในระหว่างการศึกษาการขยายขนาดการผลิต
 • งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร หากว่างจากภาระงานประจำที่ดำเนินการอยู่

3. วิศวกรโรงงาน 1 ตำแหน่ง

1. คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ ติดตั้่งซ่อมหรือควบคุมบำรุงไฟฟ้าในโรงงานผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพที่ไม่ขาดอายุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. รายละเอียดการทำงาน

 • บริหารจัดการและประสานงานด้านวิศวกรรม อาคารสถานที่ของศูนย์วิจัยฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนและดำเนินการซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ควบคุมและปรับปรุงการดำเนินงานด้านวิศวกรรมของศูนย์วิจัยฯ ตลอดจนระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร หากว่างจากภาระงานประจำที่ดำเนินการอยู่

4. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

1. คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเภสัชกร ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี ในด้านระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ และมีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพ มีความสามารถในการจัดทำและทบทวนเอกสารคุณภาพตามระบบมาตรฐาน GMP ของสถานที่ผลิตยาหรือมีวุฒิการศึกษาเภสัชศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. รายละเอียดการทำงาน

 • จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุงเอกสารคุณภาพให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยาตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบและบริหารจัดการการตรวจประเมินระบบคุณภาพ GMP และตรวจติดตามภายในตามแผนงานที่วางไว้
 • งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร หากว่างจากภาระงานประจำที่ดำเนินการอยู่

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ
  download แบบสอบถาม

     เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่าง ๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครงาน")

      ส่งที่

 คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
 สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

     หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 02-554-1900 ต่อ 2611
  E-mail: [email protected]

เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute