Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามรายชื่อท้ายประกาศ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
01นางสาวฐานิตา แสนแมน

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute