Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้เข้าสอบพื้นฐาน

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครสอบพื้นฐานสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยขอให้ผู้มีรายนาม ตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

  1. ผู้มีรายนามสอบพื้นฐาน ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบพื้นฐาน เวลา 9:00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1
  2. ผู้ผ่านการสอบพื้นฐานจะได้รับการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

     หมายเหตุ : แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบพื้นฐาน เวลา 13:00 น.

ผู้มีรายชื่อสอบพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
01นางสาวฐานิตา แสนแมน
02นางสาวธัญณภัสกร สีทับทิม
03นางสาวกัณปรียาวี มุ่นเชย
04นางสาวตติยาภรณ์ หีตลำพูน
05นางสาวพิมพ์ใจ หล้าแหล่ง
06นางสาวพัทรนันท์ คนทน
07นายชนาธิป ธนะรัช
08นางสาวเฟื่อง ทองนาคอารักษ์
09นายทัณธภัทร ส่งเสริม

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute