Announcement

Other Links

  Job Opportunities
 Back to Job Opportunities

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครที่ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์สำหรับ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ โดยขอให้ผู้มีรายนามตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

  1. ผู้มีรายนามสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ชั้น 7 เวลา 13.30 น.
  2. ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะได้รับการสอบภาคปฏิบัติต่อไป โดยจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบภายหลัง

รายชื่อผู้ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์

เลขประจำตัวสอบชื่อ-สกุล
01นายสุรเชษฐ์ ศิริรัตน์
02นายวงศ์วริศ พาณิชธนานนท์
03นางสาวปณิตตรา รัตนกันทา
04นางสาวฐานิตา แสนแมน
05นางสาวตติยาภรณ์ หีตลำพูน

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute